50 bác sĩ tham gia phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền